تعرفه خدمات معادلسازی مدرک

همسطح سیکل

همسطح سیکل

شرایط اخذ مدرک سیکل شامل داشتن تحصیلات ابتدایی و۱سال سابقه فعالیتی یاکاری برابر با۱۰۰۰ساعت سابقه ک . . .

1,000,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح دیپلم

مدرک همسطح دیپلم

شرایط اخذمدرک همسطح دیپلم شامل داشتن تحصیلات سیکل و۲سال سابقه فعالیتی یاکاری برابربا۲۵۰۰ساعت سابقه . . .

3,000,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح کاردانی

مدرک همسطح کاردانی

شرایط اخذمدرک کاردانی شامل داشتن تحصیلات دیپلم و۲سال سابقه فعالیتی یاکاری برابربا۵۰۰۰ساعت سابقه کار . . .

3,500,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح کارشناسی

مدرک همسطح کارشناسی

شرایط اخذمدرک کارشناسی شامل داشتن تحصیلات دیپلم یاکاردانی و۴سال سابقه فعالیتی یاکاری برابربا۱۰۰۰سا . . .

4,500,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح کارشناسی ارشد

مدرک همسطح کارشناسی ارشد

شرایط اخذمدرک کارشناسی ارشد شامل داشتن تحصیلات کارشناسی یا دارابودن پایان نامه یایک مقاله علمی و۱سا . . .

4,500,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح دکتری

مدرک همسطح دکتری

شرایط اخذمدرک دکتری شامل داشتن تحصیلات کارشناسی یاکارشناسی ارشد،دارابودن رساله دکتری یاکتاب تالیفی . . .

5,500,000 تومان

مشاهده جزییات

اصول و ساختار تعیین و ارتقاء سطح دانش کاربردی و انطباق با سطوح علمی
ردیف عنوان مدرک پیش نیاز شرایط معادلسازی هزینه کارشناسی هزینه معادلسازی هزینه کل
1 همسطح سیکل ابتدایی داشتن 200ساعت دوره آموزشی ومهارتی 500,000 تومان 500,000 تومان 1,000,000 تومان
2 مدرک همسطح دیپلم داشتن مدرک سیکل داشتن 400 ساعت دوره آموزشی و مهارتی 1,500,000 تومان 1,500,000 تومان 3,000,000 تومان
3 مدرک همسطح کاردانی داشتن مدرک دیپلم داشتن 800 ساعت دوره آموزشی و مهارتی 2,500,000 تومان 1,000,000 تومان 3,500,000 تومان
4 مدرک همسطح کارشناسی داشتن مدرک دیپلم یا کاردانی و یا معادل کاردانی داشتن 1600 ساعت دوره آموزشی مهارتی 2,000,000 تومان 2,500,000 تومان 4,500,000 تومان
5 مدرک همسطح کارشناسی ارشد دارا بودن پایان نامه یا یک مقاله علمی-پژوهشی ثبت شده داشتن 2200 ساعت دوره آموزشی مهارتی 2,000,000 تومان 2,500,000 تومان 4,500,000 تومان
6 مدرک همسطح دکتری دارا بودن رساله دکتری یا کتاب تالیفی و یا 3 مقاله علمی-پژوهشی داشتن 2800 ساعت دوره آموزشی مهارتی 3,000,000 تومان 2,500,000 تومان 5,500,000 تومان