تعرفه خدمات

همسطح سیکل

همسطح سیکل

توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات ت . . .

1,500,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح دیپلم

مدرک همسطح دیپلم

توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات ت . . .

3,000,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح کاردانی

مدرک همسطح کاردانی

توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات ت . . .

3,500,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح کارشناسی

مدرک همسطح کارشناسی

توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات ت . . .

4,000,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح کارشناسی ارشد

مدرک همسطح کارشناسی ارشد

توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات ت . . .

5,000,000 تومان

مشاهده جزییات

مدرک همسطح دکتری

مدرک همسطح دکتری

توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات ت . . .

6,000,000 تومان

مشاهده جزییات

اصول و ساختار تعیین و ارتقاء سطح دانش کاربردی و انطباق با سطوح علمی
ردیف عنوان مدرک پیش نیاز شرایط معادلسازی هزینه کارشناسی هزینه معادلسازی هزینه کل
1 همسطح سیکل ابتدایی داشتن 200ساعت دوره آموزشی ومهارتی 1,000,000 تومان 500,000 تومان 1,500,000 تومان
2 مدرک همسطح دیپلم داشتن مدرک سیکل داشتن 400 ساعت دوره آموزشی و مهارتی 1,800,000 تومان 1,200,000 تومان 3,000,000 تومان
3 مدرک همسطح کاردانی داشتن مدرک دیپلم داشتن 800 ساعت دوره آموزشی و مهارتی 2,200,000 تومان 1,300,000 تومان 3,500,000 تومان
4 مدرک همسطح کارشناسی داشتن مدرک دیپلم یا کاردانی و یا معادل کاردانی داشتن 1600 ساعت دوره آموزشی مهارتی 2,500,000 تومان 1,500,000 تومان 4,000,000 تومان
5 مدرک همسطح کارشناسی ارشد دارا بودن پایان نامه یا یک مقاله علمی-پژوهشی ثبت شده داشتن 2200 ساعت دوره آموزشی مهارتی 3,400,000 تومان 1,600,000 تومان 5,000,000 تومان
6 مدرک همسطح دکتری دارا بودن رساله دکتری یا کتاب تالیفی و یا 3 مقاله علمی-پژوهشی داشتن 2800 ساعت دوره آموزشی مهارتی 4,000,000 تومان 2,000,000 تومان 6,000,000 تومان