دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی
ردیف عنوان دوره گروه دوره مدت زمان
1 ICDL -It ,Windows ,Internet ,Word ,Excel ,Access ,Power Point فناوری اطلاعات 130 ساعت
2 ICDL1-IT ,Windows ,Internet فناوری اطلاعات 42 ساعت
3 ICDL2-word ,Excel فناوری اطلاعات 60 ساعت
4 ICDL3-Access ,Power point فناوری اطلاعات 60 ساعت
5 It فناوری اطلاعات 12 ساعت
6 Windows فناوری اطلاعات 8 ساعت
7 Internet فناوری اطلاعات 12 ساعت
8 Word فناوری اطلاعات 26 ساعت
9 Excel فناوری اطلاعات 26 ساعت
10 Access فناوری اطلاعات 26 ساعت
11 powerpoint فناوری اطلاعات 20 ساعت
12 MS Office 2016 فناوری اطلاعات 132 ساعت
13 MSWord 2016(پیشرفته) فناوری اطلاعات 48 ساعت
14 MS Excell 2016(پیشرفته) فناوری اطلاعات 60 ساعت
15 MS Access 2016(پیشرفته) فناوری اطلاعات 60 ساعت
16 MS Power point 2016(پیشرفته) فناوری اطلاعات 48 ساعت
17 MS Visio 2016 فناوری اطلاعات 21 ساعت
18 مهارت تایپ فناوری اطلاعات 33 ساعت
19 Photo shop گرافیک 72 ساعت
20 عکاسی و روتوش عکس گرافیک 48 ساعت
21 Ilustrator گرافیک 72 ساعت
22 Corel گرافیک 52 ساعت
23 In -design گرافیک 72 ساعت
24 3D max گرافیک 80 ساعت
25 Autocad گرافیک 60 ساعت
26 Premier گرافیک 60 ساعت
27 network+ شبکه 39 ساعت
28 configuring Windows 8.1 شبکه 48 ساعت
29 Windows Server 2012 R2 شبکه 51 ساعت
30 Administrating Windows Server 2012 R2 شبکه 60 ساعت
31 Configuring Advanced Windows server 2012 شبکه 42 ساعت
32 Designing & Implementing a Server 2012 Infrastructure شبکه 42 ساعت
33 CCNA(ICND) شبکه 60 ساعت
34 CCNA(security) شبکه 60 ساعت
35 CCNP(Switch) شبکه 60 ساعت
36 CCNP(Route) شبکه 60 ساعت
37 CCNP(T_Shoot) شبکه 60 ساعت
38 CCSP (4 Coursese ) شبکه 120 ساعت
39 MCITP شبکه 252 ساعت
40 Linux Network Workshop شبکه 32 ساعت
41 VOIP Workshop شبکه 32 ساعت
42 Sharepoint 2013 شبکه 40 ساعت
43 Lync 2013 شبکه 40 ساعت
44 Exchange server 2013 شبکه 40 ساعت
45 (MTCNA(MikroTik شبکه 40 ساعت
46 VCP ( VMWare v5 ) شبکه 30 ساعت
47 VDI ( VMWare View ) شبکه 30 ساعت
48 VCDX شبکه 20 ساعت
49 VCLOUD شبکه 30 ساعت
50 CEH شبکه 40 ساعت
51 foundry networks Certified network engineer(FNCNE) شبکه 40 ساعت
52 foundry networks Certified network professional(FNCNP) شبکه 80 ساعت
53 A+ شبکه 40 ساعت
54 Access پیشرفته بانک های اطلاعاتی 30 ساعت
55 1-Basic of Transact SQL with SQL server 2014 R2 بانک های اطلاعاتی 30 ساعت
56 2-Implementing a microsoft SQL server 2014 R2 database بانک های اطلاعاتی 60 ساعت
57 3-Maintaining a microsoft SQL server 2014 R2 database بانک های اطلاعاتی 60 ساعت
58 4-Designing and optimizing database solutions with microsoft SQL sever 2014 بانک های اطلاعاتی 30 ساعت
59 MS SQL server 2014 R2 features lab (high availablity and HPC) بانک های اطلاعاتی 30 ساعت
60 Oracle D.B: SQL Fundamental بانک های اطلاعاتی 42 ساعت
61 Oracle D.B: Develop PL/SQL Program Units بانک های اطلاعاتی 42 ساعت
62 Oracle D.B: Advanced PL/SQL بانک های اطلاعاتی 24 ساعت
63 Oracle D.B: SQL Tuning Workshop بانک های اطلاعاتی 24 ساعت
64 Oracle D.B: Administration Workshop 1 بانک های اطلاعاتی 60 ساعت
65 Oracle D.B: Real Application Clusters بانک های اطلاعاتی 42 ساعت
66 Oracle D.B: Managing Oracle on Linux for System Administrators بانک های اطلاعاتی 24 ساعت
67 security+ امنیت 40 ساعت
68 CISSP امنیت 44 ساعت
69 Network Security Administrator امنیت 40 ساعت
70 Ethical Hacking امنیت 44 ساعت
71 Network Defense Architect امنیت 40 ساعت
72 ISMS امنیت 30 ساعت
73 مدیریت و تحلیل مخاطرات امنیت 40 ساعت
74 روش های ممیزی مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردایزو 2701 امنیت 52 ساعت
75 نفوذ به شبکه های بیسیم و مقابله با آن امنیت 20 ساعت
76 هک و نفوذ پیشرفته امنیت 240 ساعت
77 برنامه نویسی مقدماتی با net . برنامه نویسی 30 ساعت
78 NET Framework Application Development Foundation (I) برنامه نویسی 60 ساعت
79 SQL Server 2014 Data base Development برنامه نویسی 60 ساعت
80 Net Framework 405 Windows Based client.Application Development برنامه نویسی 60 ساعت
81 Net Framework 4.5 Microsoft ADO. Net برنامه نویسی 42 ساعت
82 Net Framework 4.5 Web-Based Client Application Development (I) برنامه نویسی 60 ساعت
83 Net Framework 4.5 Web-Based Client Application Development (II) برنامه نویسی 42 ساعت
84 Web Design Fundamental (HTML5,css3) برنامه نویسی 60 ساعت
85 Web Design Advanced (Dream Weaver,photoshop) برنامه نویسی 42 ساعت
86 Java Script برنامه نویسی 30 ساعت
87 (Java Script,Methodology,XML) برنامه نویسی 42 ساعت
88 Dynamic Web site MakeoverWith( PHP & my SQL) or (ASP.net & SQL) برنامه نویسی 42 ساعت
89 Advanced PHP & MY SQL or ASP.net & SQL برنامه نویسی 60 ساعت
90 J Query برنامه نویسی 42 ساعت
91 J Query & Ajax برنامه نویسی 42 ساعت
92 SEO برنامه نویسی 32 ساعت
93 E-Commerce برنامه نویسی 32 ساعت
94 php & my SQL(I) برنامه نویسی 42 ساعت
95 php & my SQL(oop) برنامه نویسی 42 ساعت
96 php MVC برنامه نویسی 30 ساعت
97 JavaSE برنامه نویسی 40 ساعت
98 JavaEE برنامه نویسی 40 ساعت
99 Java Mobile Programming For Android برنامه نویسی 50 ساعت
100 oracle 12 c Database برنامه نویسی 40 ساعت
101 .net nuke برنامه نویسی 35 ساعت
102 Joomla برنامه نویسی 32 ساعت
103 Drupal برنامه نویسی 32 ساعت
104 xoops برنامه نویسی 32 ساعت
105 wordpress برنامه نویسی 32 ساعت
106 Php nuke برنامه نویسی 32 ساعت
107 اصول برنامه نویسی و آشنایی با برنامه نویسی شی گرا برنامه نویسی 30 ساعت
108 C برنامه نویسی 60 ساعت
109 C++ برنامه نویسی 72 ساعت
110 ASP.net1(WEB) برنامه نویسی 40 ساعت
111 ASP.net2(entity framework, link to SQL) برنامه نویسی 72 ساعت
112 sharepoint برنامه نویسی 40 ساعت
113 WPF برنامه نویسی 60 ساعت
114 WCF برنامه نویسی 60 ساعت
115 برنامه نویسی در محیط Access برنامه نویسی 52 ساعت
116 برنامه نویسی در محیط Excel برنامه نویسی 32 ساعت
117 طراحی فرایند با ابزار Biztak server برنامه نویسی 45 ساعت
118 برنامه نويسي Android برنامه نویسی 60 ساعت
119 photo shop مولتی مدیا 52 ساعت
120 Ilustrator مولتی مدیا 42 ساعت
121 Audio Editing مولتی مدیا 12 ساعت
122 After effect مولتی مدیا 60 ساعت
123 premier مولتی مدیا 30 ساعت
124 switchmax مولتی مدیا 30 ساعت
125 Captivate مولتی مدیا 30 ساعت
126 HTML/XML مولتی مدیا 20 ساعت
127 Flash مولتی مدیا 60 ساعت
128 DVD Making مولتی مدیا 10 ساعت
129 فیلمبرداری مولتی مدیا 40 ساعت
130 Maya1(Modelling-Material & Texturing-animation-software Rendering-Lighting) مولتی مدیا 120 ساعت
131 Maya2(Advance rendering-Dynamic-Rigg & animation) مولتی مدیا 120 ساعت
132 3D max1 مولتی مدیا 100 ساعت
133 3D max2 مولتی مدیا 100 ساعت
134 After effect مولتی مدیا 80 ساعت
135 Nuke مولتی مدیا 80 ساعت