دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی امنیت
ردیف عنوان دوره گروه دوره مدت زمان
1 security+ امنیت 40 ساعت
2 CISSP امنیت 44 ساعت
3 Network Security Administrator امنیت 40 ساعت
4 Ethical Hacking امنیت 44 ساعت
5 Network Defense Architect امنیت 40 ساعت
6 ISMS امنیت 30 ساعت
7 مدیریت و تحلیل مخاطرات امنیت 40 ساعت
8 روش های ممیزی مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردایزو 2701 امنیت 52 ساعت
9 نفوذ به شبکه های بیسیم و مقابله با آن امنیت 20 ساعت
10 هک و نفوذ پیشرفته امنیت 240 ساعت