دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی مولتی مدیا
ردیف عنوان دوره گروه دوره مدت زمان
1 photo shop مولتی مدیا 52 ساعت
2 Ilustrator مولتی مدیا 42 ساعت
3 Audio Editing مولتی مدیا 12 ساعت
4 After effect مولتی مدیا 60 ساعت
5 premier مولتی مدیا 30 ساعت
6 switchmax مولتی مدیا 30 ساعت
7 Captivate مولتی مدیا 30 ساعت
8 HTML/XML مولتی مدیا 20 ساعت
9 Flash مولتی مدیا 60 ساعت
10 DVD Making مولتی مدیا 10 ساعت
11 فیلمبرداری مولتی مدیا 40 ساعت
12 Maya1(Modelling-Material & Texturing-animation-software Rendering-Lighting) مولتی مدیا 120 ساعت
13 Maya2(Advance rendering-Dynamic-Rigg & animation) مولتی مدیا 120 ساعت
14 3D max1 مولتی مدیا 100 ساعت
15 3D max2 مولتی مدیا 100 ساعت
16 After effect مولتی مدیا 80 ساعت
17 Nuke مولتی مدیا 80 ساعت