دوره های آموزشی

لیست دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی
ردیف عنوان دوره گروه دوره مدت زمان
1 Access پیشرفته بانک های اطلاعاتی 30 ساعت
2 1-Basic of Transact SQL with SQL server 2014 R2 بانک های اطلاعاتی 30 ساعت
3 2-Implementing a microsoft SQL server 2014 R2 database بانک های اطلاعاتی 60 ساعت
4 3-Maintaining a microsoft SQL server 2014 R2 database بانک های اطلاعاتی 60 ساعت
5 4-Designing and optimizing database solutions with microsoft SQL sever 2014 بانک های اطلاعاتی 30 ساعت
6 MS SQL server 2014 R2 features lab (high availablity and HPC) بانک های اطلاعاتی 30 ساعت
7 Oracle D.B: SQL Fundamental بانک های اطلاعاتی 42 ساعت
8 Oracle D.B: Develop PL/SQL Program Units بانک های اطلاعاتی 42 ساعت
9 Oracle D.B: Advanced PL/SQL بانک های اطلاعاتی 24 ساعت
10 Oracle D.B: SQL Tuning Workshop بانک های اطلاعاتی 24 ساعت
11 Oracle D.B: Administration Workshop 1 بانک های اطلاعاتی 60 ساعت
12 Oracle D.B: Real Application Clusters بانک های اطلاعاتی 42 ساعت
13 Oracle D.B: Managing Oracle on Linux for System Administrators بانک های اطلاعاتی 24 ساعت