مدرک همسطح کاردانی

پیشنیاز : داشتن مدرک دیپلم

شرایط : داشتن 800 ساعت دوره آموزشی و مهارتی

شرایط اخذمدرک کاردانی شامل داشتن تحصیلات دیپلم و۲سال سابقه فعالیتی یاکاری برابربا۵۰۰۰ساعت سابقه کاروداشتن ۸۰۰ساعت دوره آموزشی مهارتی می باشد.