مدرک همسطح کارشناسی ارشد

پیشنیاز : دارا بودن پایان نامه یا یک مقاله علمی-پژوهشی ثبت شده

شرایط : داشتن 2200 ساعت دوره آموزشی مهارتی

توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی