مدرک همسطح کارشناسی ارشد

پیشنیاز : دارا بودن پایان نامه یا یک مقاله علمی-پژوهشی ثبت شده

شرایط : داشتن 2200 ساعت دوره آموزشی مهارتی

شرایط اخذمدرک کارشناسی ارشد شامل داشتن تحصیلات کارشناسی یا دارابودن پایان نامه یایک مقاله علمی و۱سال سابقه فعالیتی یاکاری برابربا۲۵۰۰ساعت سابقه کاروداشتن ۲۲۰۰ساعت دوره آموزشی مهارتی می باشد.