مدرک همسطح دیپلم

پیشنیاز : داشتن مدرک سیکل

شرایط : داشتن 400 ساعت دوره آموزشی و مهارتی

شرایط اخذمدرک همسطح دیپلم شامل داشتن تحصیلات سیکل و۲سال سابقه فعالیتی یاکاری برابربا۲۵۰۰ساعت سابقه کاروداشتن ۴۰۰ساعت دوره آموزشی مهارتی می باشد.