مدرک همسطح دکتری

پیشنیاز : دارا بودن رساله دکتری یا کتاب تالیفی و یا 3 مقاله علمی-پژوهشی

شرایط : داشتن 2800 ساعت دوره آموزشی مهارتی

شرایط اخذمدرک دکتری شامل داشتن تحصیلات کارشناسی یاکارشناسی ارشد،دارابودن رساله دکتری یاکتاب تالیفی و۳مقاله علمی ،۲سال سابقه فعالیتی یاکاری برابربا۵۰۰۰ساعت سابقه کاروداشتن ۲۸۰۰ساعت دوره آموزشی مهارتی می باشد.