مدرک همسطح دکتری

پیشنیاز : دارا بودن رساله دکتری یا کتاب تالیفی و یا 3 مقاله علمی-پژوهشی

شرایط : داشتن 2800 ساعت دوره آموزشی مهارتی

توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی