همسطح سیکل

پیشنیاز : ابتدایی

شرایط : داشتن 200ساعت دوره آموزشی ومهارتی

شرایط اخذ مدرک سیکل شامل داشتن تحصیلات ابتدایی و۱سال سابقه فعالیتی یاکاری برابر با۱۰۰۰ساعت سابقه کاروداشتن ۲۰۰ساعت دوره آموزشی ومهارتی می باشد.