مدرک همسطح کارشناسی

پیشنیاز : داشتن مدرک دیپلم یا کاردانی و یا معادل کاردانی

شرایط : داشتن 1600 ساعت دوره آموزشی مهارتی

توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی توضیحات تکمیلی