مدرک همسطح کارشناسی

پیشنیاز : داشتن مدرک دیپلم یا کاردانی و یا معادل کاردانی

شرایط : داشتن 1600 ساعت دوره آموزشی مهارتی

شرایط اخذمدرک کارشناسی شامل داشتن تحصیلات دیپلم یاکاردانی و۴سال سابقه فعالیتی یاکاری برابربا۱۰۰۰ساعت سابقه کاروداشتن ۱۶۰۰ساعت دوره آموزشی مهارتی می باشد.